SERVEIS

Atendre i resoldre de forma senzilla els requeriments de cada projecte, en les atribucions d’arquitecte tècnic i o gestor d’obra, vetllant pels interessos del promotor en la qualitat dels treballs i el control del pressupost.

Protegir els interessos del promotor, assessorament i anàlisis del projecte. Controlant i supervisant el projecte i el pressupost.

Generant estalvi a l’obra contractant directament per separat els diferents industrials i negociant el millor preu.

Coordinant els diferents industrials de l’obra i controlant la seva facturació mensual. Seguiment i control durant l’obra fins a l’entrega final.

Control d’execució i control de qualitat segons normativa.

Coordinació d’execució en seguretat i salut reduint riscos d’accidents.

Redacció document final d’obra per l’administració.

Redacció d’amidaments i pressupost.

Certificats d’eficiència energètica.

Inspecció tècnica d’edificis (ITE).

Cèdula d'Habitabilitat.

Elaboració de projectes de reforma, memòria, estat actual i proposta de reforma.

Elaboració de projectes executius.